Home

    Ruim 50 bedrijven uit de chemie en life sciences, waaronder een aantal leden van BELFertil, starten met een eenjarig project om na te gaan hoe ze nog meer water kunnen besparen en hergebruiken. Met dit ‘Lerend Netwerk Water’ wil sectorfederatie essenscia vlaanderen ondernemingen intensief begeleiden en helpen om via actieplannen en wateraudits hun besparingspotentieel in kaart te brengen en het waterverbruik verder terug te dringen. Tegen september volgend jaar wil de sector op basis van die resultaten met een concreet engagement voor waterbesparing komen. Het vrijwillige initiatief sluit hiermee aan op de doelstellingen van de recent aangekondigde Blue Deal waarmee de Vlaamse regering voluit inzet op circulair watergebruik.

Bedrijven in de sector van de chemie en life sciences hebben tussen 2007 en 2017 het specifieke verbruik van drink- en grondwater per productievolume met liefst 35% teruggedrongen. De sector produceert dus meer met minder water. Dat zijn goede resultaten, maar door de toenemende droogteproblematiek wil de sector – met een jaarlijks verbruik van 907 miljoen m³ een belangrijke industriële watergebruiker – nog meer water besparen.

Daarom start sectorfederatie essenscia vlaanderen vandaag met een ‘Lerend Netwerk Water’. Onder begeleiding van ingenieursbureau Sweco zullen bedrijven actieplannen opstellen voor waterbesparing en circulair watergebruik. Deelnemende bedrijven voeren ook een wateraudit uit die het besparingspotentieel op korte en lange termijn in kaart brengt en ze kunnen leren van de goede praktijkvoorbeelden van sectorgenoten. Dit moet tegen september 2021 leiden tot een concreet sectorengagement met streefdoelen voor waterbesparing.

Koelwater en grondstof

In de chemie en life sciences is bijna 90% van het watergebruik oppervlaktewater, bijvoorbeeld uit rivieren. Dat wordt hoofdzakelijk als koelwater gebruikt om de veiligheid van industriële processen te garanderen. Nadien wordt dit onvervuilde koelwater opnieuw in de oppervlaktewaterbron geloosd. Dit water gaat dus niet verloren. Amper 6% van het sectorale watergebruik is drinkwater. Water dient in de sector ook als grondstof, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, verven, ontsmettingsproducten, schoonmaakmiddelen of cosmetica.

“We zien de industrie als deel van de oplossing en willen samen met hen van circulair watergebruik de regel maken. Dat zij mee een voortrekkersrol opnemen is een opsteker voor de verdere uitvoering van de Blue Deal.”
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving


Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is verheugd met het initiatief vanuit de sector: “Met onze Blue Deal voeren we de strijd tegen droogte en waterschaarste sterk op. We zien de industrie daarbij als deel van de oplossing en willen samen met hen van circulair watergebruik de regel maken. Dit initiatief past daar perfect in. Het toont aan dat de chemie- en farmabedrijven beseffen dat ook zij hier een verantwoordelijkheid in hebben én die handschoen ook durven opnemen. Dat zij mee een voortrekkersrol opnemen is een opsteker voor de verdere uitvoering van de Blue Deal.”

“De chemie- en farmasector doet al jaren inspanningen om het gebruik van drink- en grondwater fors terug te dringen. Met het Lerend Netwerk Water willen we op dat positieve elan verdergaan en samen met de Vlaamse regering werken aan de Blue Deal voor circulair watergebruik.”
Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen


Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “De droogteproblematiek van de voorbije jaren maakt duidelijk dat elke druppel telt. Voor de chemie- en farmasector is water een cruciale schakel in het productieproces. Mogelijke watertekorten zouden dan ook verregaande economische en financiële gevolgen hebben. De sector doet daarom al jaren inspanningen om het gebruik van drink- en grondwater fors terug te dringen. Met dit initiatief willen we op dat positieve elan verdergaan en de hand reiken aan de Vlaamse regering om samen te werken aan de Blue Deal voor circulair watergebruik.”

 
 
Brussel, 5 augustus 2020 - BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van minerale meststoffen, is diep geraakt door de tragische gebeurtenissen in Beiroet. Hoewel er in dit stadium nog weinig bekend is, blijkt uit berichten in de media dat ammoniumnitraat deel heeft uitgemaakt van de explosie. Veiligheid is een topprioriteit voor ons en onze partners in de minerale meststoffenindustrie.

Meststoffen van alle soorten zijn veilig als ze op de juiste manier worden opgeslagen en behandeld. Door middel van certificeringsprogramma's en regelmatige trainingen streeft BELFertil, en ook Fertilizers Europe, er voortdurend naar om ervoor te zorgen dat minerale meststoffen in heel Europa veilig worden geproduceerd, getransporteerd en opgeslagen.

 
Brussel, 4 juni 2020 - Voor de minerale meststoffensector zijn het drukke tijden. Denken we maar aan de uitrol van de nieuwe Europese verordening voor bemestingsproducten, de inspanningen rond circulaire economie en klimaatadaptatie, het streven om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en de bredere internationale uitdagingen. Daar voegden zich recent COVID-19 en de twee nieuwe strategieën van de Europese Commissie “Van boer tot bord” en “Biodiversiteit 2030” aan toe. Kortom het worden uitdagende jaren die aandacht vergen voor de problemen van nu, zonder de middellange en lange termijn uit het oog te verliezen. Tijdens de Algemene Vergadering van BELFertil, de Belgische minerale meststoffen- en biostimulantia-industrie, werd zowel teruggeblikt als vooruitgekeken. Dat vooruitkijken doen we met 2 nieuwe leden: Tessenderlo Kerley Int. en AlzChem Trostberg.

Persbericht (PDF)


  We willen u graag op de hoogte houden van hoe onze sector omgaat met de corona-situatie in België.

Het welzijn van onze leveranciers, collega’s en klanten gaat voor alles. Bedrijven nemen daarom continu alle voorzorgsmaatregelen in acht. Dat betekent dat de richtlijnen van de overheid strikt worden nageleefd. Wij begrijpen dat er onzekerheid kan zijn in de keten wat betreft leveringen en transport. De overheid heeft woensdagochtend de agro-toelevering zoals de meststoffenindustrie, als essentiële sector erkend.

Covid19 (PDF)

 
 
Organische stof vervult een belangrijke rol voor de bodemkwaliteit, vanwege effecten op bodemvruchtbaarheid (leveren en vasthouden van nutriënten), bodemstructuur, het vochthoudend vermogen en een actief en divers bodemleven. De laatste tijd is er sprake van een toenemende aandacht voor de rol die de bodem kan spelen bij het tegengaan van klimaatverandering, door het vastleggen van koolstof in de vorm van organische stof. De vraag is welke rol minerale meststoffen daarbij spelen.

Meststoffen Nederland, de Nederlandse zusterorganisatie van BELFertil, zet zich in voor een meer circulaire benadering van het landbouwsysteem met een hoge en verantwoorde productie per hectare. 'Op die manier leveren wij een bijdrage aan een goede voedselproductie met minimale belasting voor het milieu en het klimaat', geeft Reinier Gerrits aan. Om dat kracht bij te zetten, lanceert Meststoffen Nederland een video. 'Boeren weten prima hoe het zit. Maar alle andere mensen die iets over de landbouw moeten vinden, kunnen zo de kennis tot zich nemen. Op die manier proberen we tot een genuanceerder beeld te komen over het gebruik van kunstmest naast organische mest.'

 
 
Vlaamse land- en tuinbouwers zijn actief op zoek naar nieuwe, innovatieve teelten. De studiedag van donderdag 20 februari 2020 in Melle zoomt in op het essentiële belang van een ketenbenadering voor het succesvol introduceren van innovatieve teelten.

Klik hier voor meer informatie.

 
 
Op 5 juni 2019 werd Fertilising Product Regulation (verordening EU n° 2019/1009) tot” vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten” gepubliceerd. In deze verordening wordt voor een deel van de bemestingsproducten een certificatieproces vastgelegd volgens het beginsel van verordening (EU) 765/2008 van 8 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten.

De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is de aangewezen aanmeldende autoriteit verantwoordelijk voor de instelling en uitvoering van de nodige procedures voor de beoordeling en aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Deze Dienst zou  graag weten, vóór einde 2019, welke bedrijven geïnteresseerd zijn om een aangemelde instantie te worden en indien mogelijk voor welk(e) type(s) van evaluatie: module A1, module B en/of module D1 (zie bijlage IV van verordening 2019/1009).
https://fytoweb.be/nl/contact


Foto: ©UGent
 
Brussel, 17 juni 2019 - De leden van de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de minerale meststoffenindustrie BELFertil beslisten op hun Algemene Vergadering in Lillo, om vanaf nu ook de belangen van de sector van de biostimulanten in België te behartigen. Daarnaast werd het lidmaatschap van Haifa unaniem goedgekeurd.

Persbericht (PDF)


Het Vlaamse Mest Actieplan 6, kortweg MAP 6, werd de voorbije dagen heftig becommentarieerd in de pers en het Vlaamse parlement. De landbouwers worden ook na goedkeuring van MAP 6 andermaal op de korrel genomen, deze keer omtrent hun “kunstmest”-gebruik. BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de minerale meststoffenproducenten blijft er van overtuigd dat minerale meststoffen een uitstekende partner zijn voor een correcte bemesting.


Persbericht (PDF)

    Meststoffen Nederland, de belangenorganisatie van de distributeurs en producenten van meststoffen in Nederland, heeft maandag 15 april in Den Haag de visie 'KunstMest 4.0' gepresenteerd. Centraal daarin staat een meer circulaire benadering van de bemesting met een hoge, maar verantwoorde productiviteit per hectare.

Meer informatie

Speciaalchemiebedrijf LANXESS heeft voor het eerst de CEO Safety Award uitgereikt. En die gaat naar de Belgische vestiging in het Antwerpse Lillo. De internationale prijs is een erkenning voor bijzonder succesvolle initiatieven en bijdragen aan de veiligheid op het werk bij LANXESS. De focus ligt op het voorkomen van ongevallen en incidenten en op het duurzaam implementeren van veiligheidsprocessen.

Meer informatie.
 
 

 
BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de minerale meststoffenindustrie, viert “Global Fertilizer Day”, een dag waarop de wereldwijde meststoffensector zich met gepaste trots voorstelt aan de gemeenschap. En wij doen dat met een gloednieuwe brochure: “Mineral fertilizers: an essential and efficient element in the agri-food chain and nutrient cycle”.

Persbericht (PDF)

Brochure (PDF)
 
Brussel, 28 februari 2019 – essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie en life sciences, viert vandaag haar 100ste verjaardag met een feestelijk evenement in Brussel in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning en meer dan 1.000 aanwezigen uit binnen- en buitenland. Het is het officiële startschot van een feestjaar onder het motto ‘A history for the future’. De kostbare erfenis van een eeuw industriële innovatie en welvaartscreatie biedt de chemie, kunststoffen, farma en biotech in België een stevig fundament om ook de komende 100 jaar internationaal toonaangevend te blijven.

Download het persbericht.

 
 
De Waalse organisatie FWA lanceert een pact met oplossingen voor een nog duurzamere landbouw “Pacte wallon des solutions”. BELFertil is één van de deelnemende partners!

 
 
Het Havenbedrijf Antwerpen was op 11 juni 2018 gastheer voor de jaarlijkse algemene vergadering van BELFertil in het prestigieuze Havenhuis. Een prachtig en geschikt decorum om te discussiëren over toekomstige uitdagingen en kansen voor de industrie van de minerale meststoffen. Minerale meststoffen zijn enerzijds essentieel voor het voeden van een groeiende stedelijke bevolking en anderzijds zijn ze zelf sterk afhankelijk van een efficiënte productie en logistiek van kwaliteitsproducten.

Tijdens het statutaire deel van de algemene vergadering werd Jean-Paul Beens herverkozen als voorzitter van BELFertil. Hij wil, samen met de leden meer investeren in het communiceren van de voordelen en oplossingen die de sector biedt voor een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen. De inspanningen, investeringen en betrokkenheid van de medewerkers die zorgen voor de vooruitgang in producten en productieprocessen, is grotendeels onbekend bij een breder publiek, en dat moet veranderen. BELFertil heeft door zijn leden een expertise van wereldklasse en spelers in alle belangrijke plantenvoedingsstoffen: stikstof, fosfor, kalium, zwavel, kalk en micronutriënten. De leden zijn gemotiveerd om deze kennis ook via de sectororganisatie te verspreiden. De nieuwe Europese wetgeving (New Fertilizer Regulation) zal de komende jaren ook extra vraag naar kennis en ondersteuning creëren.

Na de vergadering volgde een bezoek aan de vernieuwde faciliteiten voor de opslag van droge bulkproducten zoals granen en minerale meststoffen bij Samga, de oudste concessiehouder in de haven. Blikvanger was de gloednieuwe hoogvolume laadkraan op de kade  en de uitgebreide opslagcapaciteit. De algemene vergadering sloot af met een rondleiding door het prachtige nieuwe Havenhuis, dat verrijst boven het oude brandweergebouw en een panoramische uitzicht op de haven en de stad biedt. Dit monumentale gebouw, ontworpen door de beroemde architecte wijlen Zaha Hadid, markeert op een prominente manier het woongedeelte van de stad en de meer noordelijk gelegen havenactiviteiten.

Voor essenscia en BELFertil, is de circulaire economie een topprioriteit. Bekijk dit filmpje dat op 26 april 2018 op het jaarlijkse event van essenscia werd voorgesteld.
 


 
 
16-10-2017 - Innovatie is de sleutel voor een geslaagde transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van de klimaatuitdaging. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia heeft voorgesteld. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid.
 
De Belgische vereniging van de minerale meststoffenindustrie BELFertil maakt deel uit van de chemie en life sciences-sector. Ook onze leden werken hard om innovatie en milieu op een duurzame manier te combineren. In die context streeft de sector naar verdere energiebesparingen en de omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de circulaire economie.

Het nieuwe online duurzaamheidsrapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity.

Bekijk het volledige persbericht van essenscia.

 
 
De 21ste internationale conferentie " ISTRO International Soil Tillage Research Organization " wordt dit jaar in Parijs gehouden van maandag 24 tot donderdag 27 september 2018. Diverse onderwerpen met betrekking tot grondbewerking zullen besproken worden. Wil je deelnemen? Aarzel dan niet om vóór 1 maart een abstract in te dienen.

Voor meer informatie, kan je het volledige programma van deze dagen bekijken.

 
 
23 juni 2017 - Op 23 juni 2017 verzamelden de Belgische agrojournalisten in Marche-les-Dames voor een bezoek aan de kalkmijn van Lhoist. Ze deden dat op uitnodiging van BELFertil want wij wilden de journalisten de kans geven om van dichtbij te bekijken hoe kalk gewonnen wordt. Verschillende specialisten legden het belang van kalk in de landbouw uit.
Het persbericht en het dossier over kalk zijn beschikbaar.

15 september 2017 - BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse minerale meststoffenvereniging vierde vandaag haar 10de verjaardag. Er werd feest gevierd bij EuroChem in Antwerpen waar de aanwezigen een exclusieve rondleiding op de site kregen. Volgens secretaris-generaal Peter Jaeken is de minerale meststoffensector een essentieel en efficiënt onderdeel van de agro-voedingsketen en de nutriëntencyclus. Al 10 jaar lang vormt BELFertil het aanspreekpunt van het middenveld voor de minerale meststoffenindustrie. Het is de ambitie van BELFertil om positief en complementair aan andere nutriëntenleveranciers een antwoord te blijven bieden op uitdagingen die samenhangen met bodemvruchtbaarheid en voedselvoorziening, zonder daarbij de kwaliteit van de leefomgeving, zowel in de productie als de gebruiksfase, uit het oog te verliezen.

Het persbericht en de presentatie van Prof Josse De Baerdemaeker en Peter Jaeken zijn beschikbaar.

Geniet van de foto’s (paswoord: 10Years)!